FAO: 660 Rows: 14-16
  • 127-133 ditësh
  • Gjatësia e bimës është 280-330 cm dhe kalliri formohet në lartësinë 110-120 cm
  • Kalliri ka gjatësi 24-26 cm, me 14-16 rreshta dhe koçan me ngjyrë të kuqe
  • Ngjyrë e verdhë e kokrrës, i tipit dhëmbëkali
  • Bimë me sistem rrënjor me zhvillim të fuqishëm
  • Përshtatshmëri ekselente në të gjitha tipet e tokave
  • Në kushte pa ujitje, densiteti i bimëve duhet të jetë 55000 bimë/ha.
  • Në kushte me ujitje, popullata e bimëve duhet të jetë 75.000-80.000 bimë/ha.

 
top